המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

חוק גיל פרישה

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך. במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.

ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט העבודה, בין היתר בנושא : חוק גיל פרישה כפי שיוסבר להלן :

סעיף 1 לחוק קובע כללים אחידים לעניין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג תוך החלת הכללים האמורים, הן לעניין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לעניין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל. 

סעיף 3 לחוק קובע את "גיל הפרישה מרצון". כלומר, הגיל שבהגיעו אליו זכאי העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, אם הוא זכאי לכך, על פי דין או הסכם, גמלת פרישה. הסעיף קובע כי גיל הפרישה מרצון : לגברים הוא 67, ולנשים הוא 62.

סעיף 6 לחוק קובע כי על אף האמור בסעיף 3 לחוק יחולו הוראות מעבר לגבי "גיל הפרישה מרצון" כלהלן:

1. לגבי גבר שנולד לפני חודש אפריל 1942 :

חודש ושנת הלידה

גיל הפרישה מרצון

עד מרס 1939

65

אפריל עד אוגוסט 1939

65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו-8 חודשים

2. לגבי אישה שנולדה לפני חודש אפריל 1947 ו- לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1950 ואילך:

חודש ושנת הלידה

גיל הפרישה מרצון

עד מרס 1944

60

אפריל עד אוגוסט 1944

60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945 

61

ינואר עד אוגוסט 1946 

61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947

61 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949

62

ינואר עד אוגוסט 1950

62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951

62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951

63

ינואר עד אוגוסט 1952 

63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 

63 ו-8 חודשים

מאי 1953 ואילך

64

סעיף 4 לחוק קובע את "גיל פרישת החובה". כלומר, הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו. הסעיף קובע כי גיל פרשית חובה: לגברים הוא 67, ולנשים הוא 67 (לנשים וגברים כאחד ללא הבדל).

למרות שכותרת הסעיף היא "גיל פרישת חובה" הרי שהמחוקק לא קבע שהעובד חייב

לפרוש בהגיעו לגיל, אלא "ניתן לחייב עובד לפרוש", כלומר, למעביד יש זכות לסיים

התקשרות מחמת גיל עם עובד שהגיע לגיל 67, אך הוא אינו חייב לעשות זאת.

בניגוד לסעיף 4 לחוק, שמשווה בין גברים לנשים בכל הנוגע לגיל פרישת חובה, הרי שבסעיף 3 קיים הבדל, בכל הנוגע לפרישה מרצון, בין גברים, שיכולים לפרוש מרצון רק בהגיעם לגיל 67, לנשים, אשר רשאיות לפרוש מרצון כבר בגיל 62. ניתן לומר שהחוק, כפי שהוא מנוסח, מפלה לטובה, בהיבט זה, נשים לעומת גברים. מחד, אישה, שרוצה לפרוש רשאית לעשות זאת כבר בגיל 62, ומאידך, לא ניתן לחייבה לפרוש לפני גיל 67. לעומת זאת, אצל גבר, גיל הפרישה מרצון וגיל פרישת חובה חד הם - 67.

סעיף 5 לחוק קובע, כי גיל הפרישה המוקדמת שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, הוא גיל 60 לגבר ולאישה. בכך בעצם מושווה גיל הפרישה המוקדמת של הנשים לזה של הגברים.

סעיף 10 לחוק קובע כי הוראות החוק יחולו על אף האמור בכל הסכם, בכפוף לחריגים הבאים:

האמור בסעיף 10(ב)(1) לחוק ולפיו ניתן בהסכם לקבוע, כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה מגיל פרישת חובה.

האמור בסעיף 10(ב)(2) לחוק ולפיו ניתן לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי עובד לקבל גמלה מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת, ובלבד שהמעביד ישא בעלות הנובעת מכך במלואה. השר רשאי לאשר לגוף שאינו המעביד לשאת בעלות, כולה או חלקה, במקום המעביד.

סעיף 10(ג) לחוק קובע כי הוראות חוק זה יחולו, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק אחר.

 


הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות